Privatumo pranešimas

„Invertus Coding Academy‘24“ mokymų, vyksiančių 2024 Vasario 5d. – 2024 Kovo  21d. laikotarpyje kandidatams ir dalyviams

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

UAB INVERTUS (toliau – Bendrovė)
Įmonės kodas: 300117946
Adresas: K. Donelaičio g. 62-522, LT-44248 Kaunas
Tel. +370 650 59071
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo: Tomas Vilimas
Pareigos: Verslo operacijų vadyb.
Tel. +37061882021
El. paštas [email protected]

Kokiais tikslais ir kokiomis teisėtomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

„Invertus Coding Academy‘24“ mokymų (toliau – Mokymai) dalyvių asmens duomenys tvarkomi:

 1. Mokymų registracijos, organizavimo, administravimo ir komunikacijos su kandidatais ir dalyviais tikslu;
 2. Mokymų vykdymo ir organizavimo BLC verslo centre (K. Donelaičio g. 62, Kaunas 44248) tikslu;
 3. pažymėjimų išdavimo Mokymuose dalyvavusiems asmenims tikslu.

Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais yra atliekamas vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies f punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

Atsižvelgiant į tai, asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė.

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?

Informuojame, kad bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

 1. Mokymų registracijos, organizavimo, administravimo ir komunikacijos su kandidatais ir dalyviais tikslu: vardas; pavardė; telefono nr.; el. paštas; el. pašto turinys; LinkedIn profilio nuoroda; kiti duomenys kuriuos gali pateikti kandidatas ar Mokymų dalyvis, o Bendrovė negali nuspėti, kad jie bus pateikiami;
 2. Mokymų vykdymo ir organizavimo BLC verslo centre (K. Donelaičio g. 62, Kaunas 44248) tikslu: vardas; pavardė; telefono nr.;
 3. pažymėjimų išdavimo Mokymuose dalyvavusiems asmenims tikslu: vardas; pavardė.

Pabrėžiame, kad dalyvavimas Mokymuose yra savanoriškas, todėl į juos registruotis ir juose dalyvauti neprivaloma. Nusprendus Mokymuose dalyvauti bei kandidatuoti – pirmiau nurodytus asmens duomenis pateikti yra būtina, nes be jų Bendrovė negali Jūsų užregistruoti į Mokymus, sudaryti sklandžias sąlygas juose dalyvauti ir sudalyvavus Mokymuose – išduoti Jums pažymėjimą už dalyvavimą.

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jei Mokymų metu prisijungsite bei/ar rašysite komentarus, žinutes į privačius tik Mokymų dalyviams skirtus Google Hangout/Chate, Slack ar Github kanalus – tam tikri Jūsų asmens duomenys kaip vardas, pavardė, Jūsų pateiktas turinys (komentarai, žinutės ir kt.) – bus prieinami ir matomi bei kitiems Mokymus organizuojantiems, vedantiems ar dalyvaujantiems asmenims, kol Mokymų kanalas bus pašalintas, t.y. 2 savaites po mokymų pabaigos.

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Mokymų organizavimo ir vykdymo laikotarpiu (iki 2024 m. kovo 21 d.) ir 2 savaites po mokymų.

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t.y. turite šias teises:

 1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 2. Teisę susipažinti su duomenimis;
 3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 6. Teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui (tokiu atveju negalėsite dalyvauti mokymuose ir (ar) gauti dalyvavimą juose patvirtinantį dokumentą).

Informuojame, kad nesutikdami su Bendrovės sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai,  L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė https://vdai.lrv.lt,  taip pat LR teismui.